• English (United Kingdom) (v4.03)
  • Japanese (v4.03)